Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đổi mới PPGD trong dạy học môn Hóa học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Tài liệu Sưu tầm
Người gửi: Hoàng Hiệp
Ngày gửi: 13h:19' 12-02-2008
Dung lượng: 101.5 KB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề
Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học và liên hệ với thực tiễn.
Hội thảo về Đổi mới PPGD
THPT Bán công Kiến Xương Thái Bình
I. Vai trò của phương tiện và thiết bị dạy học.
Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học và liên hệ với thực tiễn.
II. Các loại phương tiện dạy học.
1. Sách giáo khoa
SGK được sử dụng để tổ chức:
+ Lĩnh hội kiến thức mới
+ Ôn tập và củng cố kiến thức đã học trên lớp
+ Trả lời câu hỏi và bài tập, qua đó vừa lĩnh hội kiến thức vừa rèn luyện thao tác tư duy
+ SGK là phương tiện tổ chức hoạt động tự lực của học sinh
2. Bảng biểu, sơ đồ, đồ thị, hỡnh trong SGK
+ Bảng biểu sơ đồ phải chứa đựng đủ một hay một số đơn vị kiến thức.
+ Bảng biểu sơ đồ phải gọn gàng, không quá phức tạp và mang tính khái quát cao
+ Sử dụng bảng biểu sơ dồ phải đúng lúc, đúng chỗ sao cho phát huy được tính tích cực của học sinh, phải hướng dẫn học sinh cách đọc và phân tích một cách cụ thể, chỉ ra được mối quan hệ giứa các yếu tố.
3. Thiết bị thí nghiệm
a. Sử dụng thí nghiệm để hỡnh thành kết luận khoa học
b. Sử dụng thí nghiệm để rèn kĩ n?ng
Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học và liên hệ với thực tiễn.
C. Nh?ng yêu cầu đối với thí nghiệm biểu diễn (TNBD) của GV:
? TNBDGV phải có nội dung phù hợp với chủ đề của bài học , đúng lúc phù hợp với ý đồ về phương pháp của GV
? TNBD phải dảm bảo học sinh cả lớp quan sát được
? TNBD phải thành công
? TNBD phải đủ sức thuyết phục
? TNBD phải vừa sức
? TNBD phải đảm bảo an toàn về người và dụng cụ
Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học và liên hệ với thực tiễn.
II. Các loại phương tiện dạy học.
1. Sách giáo khoa
2. Bảng biểu, sơ đồ, đồ thị, hỡnh trong SGK
3. Thiết bị thí nghiệm
4. Phiếu học tập
Khái niệm phiếu học tập.
b. Vai trò phiếu học tập.
C. Phân loại phiếu học tập.
? Phiếu học tập hỡnh thành kiến thức mới, đó là nh?ng phiếuhọc tập đề cập đến nh?ng vấn đề nhỏ, trọng tâm của nội dung bài học.
? Phiếu học tập củng cố, hệ thống kiến thức đó là nh?ng phiếu học tập với mục tiêu khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài học và tăng cường khả n?ng vận dụng kiến thức mới được hỡnh thành để củng cố, hoàn thiện kiến thức.
Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học và liên hệ với thực tiễn.
d. Yêu cầu sư phạm của phiếu học tập.
 Hình thøc trình bµy trªn phiÕu häc tËp ph¶i râ rµng, ®Ñp ®Ó kÝch thÝch t¹o ra høng thó häc tËp.
 NhiÖm vô nªu ra trªn phiÕu häc tËp vøa søc víi ho¹t ®éng cña HS trong mét thêi gian ng¾n.
 Trªn phiÕu häc tËp ph¶i thÓ hiÖn ®­îc ý t­ëng cña GV.
 VÊn ®Ò trªn phiÕu häc tËp nªn ph©n chia ra tõ ®Ô ®Õn khã ®Ó HS trong líp víi kh¶ năng häc kh¸c nhau ®Òu cã thÓ tham gia vµo ho¹t ®éng.
Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học và liên hệ với thực tiễn.
e. Sử dụng phiếu học tập :
? GV phát phiếu học tập cho từng nhóm, hoặc từng HS
? HS hoạt động theo nhóm hoặc hoạt động độc lập ghi lại kết quả trên phiếu học tập. GV bao quát lớp , duy trỡ sự ổn định trong lớp
? HS báo cáo kết quả trên phiếu học tập, GV khái quát để giúp HS nắm bắt được kiến thức
Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học và liên hệ với thực tiễn.
II. Các loại phương tiện dạy học.
1. Sách giáo khoa
2. Bảng biểu, sơ đồ, đồ thị, hỡnh trong SGK
3. Thiết bị thí nghiệm
4. Phiếu học tập
5. Sử dụng phương tiện hiện đại
I. Vai trò của phương tiện và thiết bị dạy học.
Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học và liên hệ với thực tiễn.
II. Các loại phương tiện dạy học.
III. Vấn đề liên hệ với thực tiễn.
IV.Kết luận
Xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã chú ý theo dõi
 
Gửi ý kiến